2013
Libreng Medical Check-up
para sa dayuhan

ー外国人のための無料健診−


Ika-3 Feb
Distrito ng Tsurumi(Tsurumi Kuyakkusyo)
10:00am-3:00pm
Mga maaring ikunslta
Resident status,visa,international marrige,laws,pensiyon,social insurange,pagsasaayos ng tax,prombema sa trabaho,edykasyon/ pagpasok sa mataas na antas na paaralan,pamamahala ng segyosyo, at iba pa tulad ng Japanese lesson at mga impormasyong makakatulong sa pangaraw-araw na pamumuhay.

Mga espesyalistang tagapagbibigay payo
Espesyalista ukol sa mga papel na administratibo, abogago, lisensiyadong pagpapayo ukol sa benebisyo,tagapayo ukol sa buwis,tagapayo ng galing sa labor center,,mga taong may koneksyon sa edukasyon,tagapagbigay payo sa katamtaman at maliliit na negosyo,mga tagapagbigay payo pinansiyal at iba pa.
2012年8月改訂版
生長するタガログ単語帳

ー約300語の追加ー


使えるタガログ語表現!?
mahinang resistensya
抵抗力低下
kumalat ang kanser sa ibang bahagi ng katawan
 癌の転移
pananakit ng kalamnan
 筋肉痛
● Ilagay po mamaya


Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Japan


1.Para sa kahit sino
-maski walang visa-
TRABAHO
●Labor insurance
Isang uri ng sistema ng social insurance ng Japan ang tinatawag na labor insurance (Roudou Hoken). Mayroon itong dalawang uri: ang labor accident compensation insurance (Roudousha Saigai Hoshou Hoken) at ang employment insurance (Koyou Hoken).
Puwedeng gamitin ang labor accident compensation insurance (Roudousha Saigai Hoshou Hoken) kahit sono

 1 Labor accident compensation insurance (Roudousha Saigai Hoshou Hoken)
 (1) Ano ang tinatawag na labor accident compensation insurance (Roudousha Saigai Hoshou Hoken)?
Mas kilala sa tawag na Rousaihoken, ang employer ang nagbabayad ng kabuuang premium nito. Kasama sa benepisyong ito ang mga part-timer at nagtratrabaho ng arubaito, basta’t nagtatrabaho sa kompanya, kahit ano pang uri ng visa ng dayuhang manggagawa at puwedeng walang visa. Maaaring tumanggap ng mga nakasaad na uri ng benepisyo ang isang manggagawang napatunayanang napinsala, nasugatan, nagkasakit, namatay, at iba pa habang nasa trabaho o napinsala habang papunta sa at pauwi mula sa trabaho.
Subalit kung hindi mag-aaplay sa Labor Standard Supervison Office ang employer o manggagawang naaksidente, hindi maaaring tumanggap ng benepisyong ito. Kung sa inyong palagay, maituturing na aksidente sa trabaho ang nangyari, ipagbigay-alam ito sa pinakamalapit na tanggapan ng Labor Standard Supervison Office o Labor Union(halimbawa sa 044-555-3411).

 (2) Mga pangunahing benepisyong matatanggap
・Benepisyong medikal o pagpapagamot (medical compensation)-療養補償給付
Kung nagkasakit o naaksidente habang papunta sa trabaho o pauwi mula rito ang isang manggagawa, maaaring bayaran ang kanyang gastusin sa pagpapagamot o pagpapagaling.
・Benepisyo sa pagliban (compensation for lost time)-休業補償給付
Kung naaksidente habang ginagampanan ang kanyang trabaho, papunta sa trabaho o pauwi mula rito ang isang manggagawa, at dahil sa pagpapagamot o pagpapagaling ay hindi siya makapasok sa trabaho at makatanggap ng sahod, maaaring siyang tumanggap ng bayad sa halagang 60% ng kanyang arawang sahod mula sa ika-apat na araw ng kanyang pagpapagamot.
・Benepisyo para sa kapansanan (compensation for disabilities)-障害補償給付
Kung hindi na makapagtrabaho muli kahit nakapagpagamot na ang manggagawang naaksidente o nagkasakit dahil sa trabaho, maaari siyang makakuha ng benepisyong ito.
・Benepisyo sa mga naulila (compensation for survivors)-遺族補償
Kung namatay ang manggagawang naaksidente papunta sa trabaho o pauwi mula rito, makukuha ng kanyang pamilya ang benepisyong ito.


PANGANAK
●Josan-seido(助産制度)-Mga pasilidad para sa panganganak
Kapag may problemang pampinansyal tungkol sa panganganak, maaaring tumanggap ng pera mula sa gobyerno upang makapasok sa mga kinauukulang midwife institusyon. Kailangan ipagbigay-alam ang pagbubuntis bago pumasok sa ospital para manganak.Paki-hintay ninyo ang itinutuloy itong lathala

2013
Pinaghintayin po kayo

 


Minatomachi Clinic 045-453-3673
  Internal Medicine(Lunes,Martes,Biyernes)
  Orthopedic(Lunes,Martes, Miyerkoles)
  Gynecology(Umaga ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes at umaga ng Sabado)
  Acupuncture & moxibustion
  Sarsdo ang Dental Section
  *Dapat po kunin ang appointment hinggil sa Gynecology,at Acupuncture & moxibustion .
 

Walang ospital para sa iyo
dito sa Hapon!?

Ipaalam - Kulang po ang Obgy doctor dito sa Japan kamakailan
Kaya po ang mga Ospital, hindi sila makatanggap ng lahat para sa naglihi at nanganak maski Haponesa.
Karaniwan po, tanggapin nila ang pasyente hanggang 8 ng linggung buntis.Ayaw nila matanggap ang 2 buwang buntis mahigit.
Pumunta po kayo sa ospital kung bumuntis na po kayo. Walang oras para sa pag-isip.
Kung mabagal po kayo,baka wala po ospital para sa inyo.

By Bruno sa Kawasaki

 

Kumusta po kayo,Ate Iren
http://www.abante.com.ph/

 
Dear Ate Iren,

Ako po ay itinalaga ng korte na maging guardian ng aking pamangkin dito sa Pilipinas sa kadahilanan po na ang kanyang magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Nasa pangangalaga ko po ang pamangkin ko simula ng ipinanganak siya o sa loob ng labing-anim na taon.
Ang pamangkin ko po ay anak sa pagkadalaga ng aking kapatid. Subalit isinunod niya ang apelyido ng bata sa kanyang ama. Alam po ng bata na wala siyang kahit na anumang suporta na natatanggap sa kanyang ama. Dahil po dito, nais niya sanang gamitin na lamang ang apelyido ng kanyang ina.
Maaari po bang ipabago ang apelyido ng pamangkin ko ng hindi na dumadaan pa sa korte? Sakaling ako po ay payagan ng korte na kumatawan sa pamangkin upang mapapalitan ang kanyang apelyido, may posibilidad po kayang magamit niya ang apelyido ng aking kapatid o ng kanyang nanay na nasa abroad?
Nais rin po kasi siyang ipetisyon ng aking kapatid para magkasama na sila sa ibang bansa, subalit dahil nga po sa magkaiba ang ginagamit nilang apelyido, mukhang mahihirapan po ang kapatid ko na madala at makasama niya sa abroad ang nag-iisa niyang anak.
Nawa po mabigyang linaw ninyo ang aking suliranin. Salamat po!
 
May kasong nadesisyunan ang ating Korte Suprema na kahalintulad sa problema mo. Ayon sa kasong Republic of the Philippines vs Trinidad R.A. Capote (G.R. No. 157043, February 2, 2007) The subject of rights must have a fixed symbol for individualization which serves to distinguish him from all others; this symbol is his name. Understandably, therefore, no person can change his name or surname without judicial authority. This is a reasonable requirement for those seeking such change because a persons name necessarily affects his identity, interests and interactions. The State must be involved in the process and decision to change the name of any of its citizens.
Nararapat na magsampa ka ng isang petisyon sa korte upang hilingin dito na mapalitan at magamit ng pamangkin mo ang apel-yido ng nanay niya.
Ayon sa Republic Act 9255 na inamyendahan ang Article 176 ng Family Code, Illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother, and shall be entitled to support in conformity with this Code. However, illegitimate children may use the surname of their father if their filiation has been expressly recognized by the father through the record of birth appearing in the civil register, or when an admission in a public document or private handwritten instrument is made by the father.
Applying this law, an illegitimate child whose filiation is not recognized by the father bears only a given name and his mother surname, and does not have a middle name. The name of the unrecognized illegitimate child therefore identifies him as such. It is only when the illegitimate child is legitimated by the subsequent marriage of his parents or acknowledged by the father in a public document or private handwritten instrument that he bears both his mothers surname as his middle name and his fathers surname as his surname, reflecting his status as a legitimated child or an acknowledged child.
Kung ating iaaplay ang nasabing batas, may posibilidad na pa-yagan ng korte ang pamangkin mo na magamit at mapapalitan ang kanyang apelyido at isunod ito sa apelyido ng kanyang ina. Ang pagpapalit din ng kanyang apelyido ay masasabing para sa best inte-rest ng pamangkin mo dahil sa intensyon na pagpetisyon ng kanyang ina sa kanya upang makasama niya ito sa ibang bansa. Sa kabilang banda, bilang isang ilehitimong anak, nararapat lang naman talaga na apelyido ng kanyang nanay ang gamitin niya at dahil wala naman siyang katibayan na acknowledged child ang pamangkin mo ng kanyang ama, sa aking opinyon ay may mas posibilidad na payagan ng korte na magamit ng bata ang apelyido ng kanyang ina.

 Lalagyan po namin ang BIBILA.Pindutin po ninyo dito.
 

O key po ba kayo ng kalusugan ninyo?

 

Minatomachi Clinic では、火曜日の午後にスペイン語、金曜日の午後に韓国語の通訳がいるそうです。タガログ語を話せるドクターは、月曜午前、火曜、金曜日に、タガログ語を話せるスタッフもいるそうです。婦人科は女医さんということで安心だね。

Sa Minatomachi Clinic, may interpreter para sa Kastera sa haponng Martes, may interpreter para sa Korea sa hapon ng Biyernes daw. Sa umaga ng Lunes, Martes at BIyernes, nandoon ang doktor ng marunong ng manangalog daw. Isa pa, isang staff ay marunong ng manangalog daw.

Doktora ang gynecology sa Minatomachi Clinic daw. Hindi nahiya kung doktora,ano?

 

Pindutin po ninyo ang "MUSIC".
MUSIC

 

 

多くのフィリピンの方々が、キリスト教ですね。

タガログ語で記された「聖書」を提供しているHPを紹介しま す。


また、プリントアウトする場合はこちらを こちらをご利用ください。


Home ;   http://www.hi-ho.ne.jp/pagkakaisa/
健康 :http://www.hi- ho.ne.jp/pagkakaisa/LUMANG_LATHALA.htm
子供の発熱 ;http://www.hi-ho.ne.jp/pagkakaisa/bata.htm
スペシャル ;  http://www.hi-ho.ne.jp/pagkakaisa/special.htm
タガログ語単語帳  ;http://www.hi-ho.ne.jp/pagkakaisa/dictionary.htm

 

Marinig ninyo ang Philippies Radio. Pindutin ninyo sa ibabang larawan.

 

 

 

 

 

 
Kung may probrema kayo,tawagan ninyo sa s.s.
Kung may probrema kayo,tawagan ninyo sa s.s.
Huwag kayong mag-alangan.


MIC KANAGAWA 045-314-3368
Minatomachi Medecal Center 045-453-3673

 
 Internal Medicine
 Orthopedic
 Gynecology(Umaga ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes at umaga ng Sabado)
 Acupuncture & moxibustion
 Sarado ang Detal Section sa Minatomachi Clinic.
 *Dapat po kunin ang appointment hinggil sa Gynecology,at Acupuncture & moxibustion .

KALAKASAN 044-580-4675
Kalabaw no kai 045-662-5699
SHARE 03-5807-7581
CTIC 03-3636-1985
Hand in Hand Chiba 043-224-2154