special
SPECIAL
VISA AND OTHER INFORMATION

タガログ語聖書
●KASAL - 婚姻・ビザ
  Magpakasal dito sa Japan - 日本で結婚
  Magpakasal sa Plipinas - フィリピンで結婚
VISA FOR VISITING RELATIVES - 親族訪問のための査証(ビザ)
●Para sa pagpapagamot na malaki ang halaga - 高額療養費
VISA FOR A SPOUSE OR CHILDREN OF A JAPANESE NATIONAL WHO LIVES IN THE PHILIPPINES FOR A LONG TERM - フィリピンに長期に居住している日本人の配偶者または子の査証
PAGPAPATALA NG KAPANGANAKAN AT ANG TUNGKOL SA JAPANESE NATIONALITY
 ーフィリピンで出産ー

Alam ba ninyo ang Batas Nasyonalidad ng Japan?
 ー日本国籍法ー

Lahat ng lathala sa "SPECIAL" - 全文(テキストファイル)ー作成中
PAGTANONG-質問ー


HOME  

PAGKAKAISA